SHERPA/RoMEO Logo   . . . opening access to research  
Főoldal  •  Keresés •  Folyóiratok •  Kiadók •  GYIK •  Javaslat •  Support Us •  Rólunk  

Kiadók kategóriái a RoMEO-ban

English | Español | Magyar | Nederlands | Português  
This version of Sherpa Romeo will be decommissioned on Friday 31 July 2020. Our new version is available at https://v2.sherpa.ac.uk/romeo.

Contents [Tartalmak]

Background [Háttér]

It is not always clear who publishes a given journal - or more specifically, who owns the copyright. This is because publishing houses often work on behalf of learned societies who may or may not control copyright and related policies.
[Nem mindig egyértelmű ki publikálja a folyóiratot - pontosabban kié a szerzői jog. Ennek az az oka, hogy a kiadók gyakran dolgoznak tudományos társaságok nevében, akik ellenőrizik vagy sem a szerzői jogi és kapcsolódó politikákat.]

The principle behind the following list is that when two or more publishers are encountered for a given journal, each publisher will be assigned to one of the following categories - whichever is lower down the list. [A k]

In general, the lowest category in the list below takes priority regarding copyright and policies. [Általában, az alábbi lista legalsó kategóriája elsőbséget élvez szerzői jog és politika tekintetében.]

The List [A lista]

Former Publisher [Korábbi kiadó] (Previous Publisher [előző kiadó])

Definition [Definició]: A Publishing organisation of any variety that has relinquished ownership to another publisher
[Bármilyen típusú kiadó, amely átadta a tulajdonjogot egy másik kiadónak]
Case/E.g. [eset/pl.]: Ownership of Practical Neurology passed from Wiley-Blackwell to BMJ Publishing
[Practical Neurology tulajdonjogát a Wiley-Blackwell átadta a BMJ Kiadónak.]
Guidance [Útmutató]: May publish on behalf of ministries or departments which have their own rights and policies
[Publikálhat minisztériumok vagy osztályok nevében, amelyeknek saját jogaik és politikájuk van.]

Former Imprint [korábbi impresszum]

Definition [Definició]: Imprint of a 'Former Publisher', where ownership has changed.
[A 'korábbi kiadó' névjegye, ahol a tulajdonjog megváltozott.]
Case/E.g. [eset/pl.]: Practical Neurology had been published by the Blackwell Publishing imprint of Wiley-Blackwell, before ownership passed to BMJ Publishing.
[Practical Neurology kiadója a Wiley-Blackwell alá tartozó Blackwell Publishing volt, mielőtt a tulajdonjog a BMJ Kiadóhoz került.]
Guidance [Útmutató]: See also 'Imprint', and 'Sub-imprint' (which may be more suitable for societies).
[Lásd még 'Imprint', és 'Sub-imprint (amely megfelelőbb kifejezés társaságok esetén)]

Associate Organisation [Kapcsolódó szervezet]

Definition [Definició]: Society or organisation that assists a publishing house with editing and peer review, but which may not have copyright
[Társaság vagy szervezet, amely segít egy kiadónak szerkesztésben és lektorálásban, de nem rendelkezik szerzői jogi irányelvekkel.]
Case/E.g. [eset/pl.]: Publishing house declarations: 'Published in association with...', 'Edited by...'
[Kiadói nyilatkozatok: Közösen adta ki a ..., Szerkesztette...]
Guidance [Útmutató]: Ownership of copyright by the associate organisation is possible, but less likely than for a client organisation.
[Not translated]

Governmental Publisher [Állami kiadó] (Government Press [Állami Nyomda])

Definition [Definició]: A Publishing house run by an international, national, or regional government or agency
[A kiadó vezetése nemzetközi, nemzeti, területi, állami vagy ügynökségi]
Case/E.g. [eset/pl.]: UNESCO
Guidance [Útmutató]: May publish on behalf of ministries or departments which have their own rights and policies.
[Saját jogkörrel és irányelvekkel rendelkező mInisztériumok és osztályaik megbízásából publikálhat.]

Commercial Publisher [Kereskedelmi kiadó] (Publishing House [Kiadó])

Definition [Definició]: A company that publishes for profit.
[Kereskedelmi kiadó]
Case/E.g. [eset/pl.]: Springer Verlag
Guidance [Útmutató]: Commercial publishers may both publish their own journals and publish journals on behalf of learned societies and other client organisations. [A kereskedelmi kiadók publikálhatják a saját folyóirataikat és tudományos társaságok, illetve más kliens szervezetek folyóiratait.] They normally control the rights for their own journals, and may control the rights for the journals of client organisations. [] However, some client organisations retain their rights. [Habár, néhány kliens szervezet megtartja magának a jogait.]

University Publisher [Egyetemi kiadó] (Academic Publisher [Egyetemi Kiadó], Academic Press [Egyetemi Kiadó], University Press [Egyetemi Kiadó])

Definition [Definició]: A publishing house run by an educational institution. May publish on behalf of 3rd party organisations
[Egy oktatási intézmény által vezetett kiadó. Publikálhat 3. fél nevében.]
Case/E.g. [eset/pl.]: Liverpool University Press
Guidance [Útmutató]: University publishers often operate the same was as commercial publisher, but are owned and controlled by an academic institution. They may just publish journals from their own institution. They may also publish journals on behalf of learned societies and similar client organisations. Client organisations usually retain their rights.
[Az Egyetemi Kiadók hasonló módon működnek, mint a kereskedelmiek, de az egyetem a tulajdonos és fenntartó. Saját intézményük folyóiratait publikálhatja. Tudományos társaságok vagy hasonló szervezetek nevében is kiadhatnak folyóiratokat. A kliens szervezetek általában megtartják a jogokat.]

Imprint [impresszum]

Definition [Definició]: Subsidiary of a publishing house, with a different name, and possibly different rights
[Egy kiadó leányvállalata külön név alatt és külön jogokkal]
Case/E.g. [eset/pl.]: Routledge, which is an imprint of Taylor & Francis, which in turn is an imprint of Informa
[Routledge, a Taylor & Francis kiadója, ami pedig az Informa kiadója.]
Guidance [Útmutató]: See also 'Sub-imprint' (which may be more suitable for societies) and 'Former imprint'.
[Lásd még 'Sub-imprint' (amely megfelelőbb kifejezés társaságok esetén) és 'Former imprint'.]

Society Publisher [Társasági kiadó] (Organisational Publisher [Szervezeti kiadó], Professional Publisher [szakmai kiadó])

Definition [Definició]: Society or organisation publishing its own journals
[Társaság vagy szervezet, amely kiadja saját folyóiratait]
Case/E.g. [eset/pl.]: American Chemical Society
Guidance [Útmutató]: Normally do not publish for other organisations, but may publish for subdivisions which could have separate rights.
[Általában nem publikál más szervezetek megbízásából, de kiadhat önálló jogokkal rendelkező alosztályok számára.]

Client Organisation [Ügyfél szervezet]

Definition [Definició]: Society or organisation whose journals are published for them by a publishing house
[Társaság vagy szervezet, amelynek a folyóiratait egy kiadó adja ki]
Case/E.g. [eset/pl.]: Publishing house declarations: 'Published on behalf of...', 'Journal of the ...'
[Kiadói nyilatkozatok:Publikálva ... megbízása alapján, ... folyóirata,]
Guidance [Útmutató]: Copyright probably held by the client organisation, but not certain. If the publishing house does not allow you to archive, you could contact the client organisation. RoMEO gives the policies of client organisations where known. Otherwise it gives the policies of their publishing house.
[A szerzői jog valószínűleg a kliens szervezetet illetik, de ez nem biztos. Ha a kiadó nem engedi az archiválást, keresse a kliens szervezetet. A RoMEO megadja a kliens szervezetek politikáját ha ismertek. Ellenkező esetben a kiadójuk politikáját adja meg.]

Copublisher [Társkiadó]

Definition [Definició]: One of two or more publishers of any type who jointly publish a given journal.
[Egyike annak a kiadócsoportnak, amelyek közösen adnak ki egy adott folyóiratot.]
Case/E.g. [eset/pl.]: Evidence-Based Mental Health is copublished by the BMJ Publishing Group, the British Psychological Society, and the Royal College of Psychiatrists.
[Evidence-Based Mental Health közösen publikálja a BMJ Kiadói Csoport, a British Pszichológiai Társaság és the Pszichológusok Királyi Egyesülete.]
Publishing house declarations: 'Co-published by...', 'Published jointly by...', 'Copyright x and y'
[Kiadói nyilatkozatok: Társkiadó..., Közös publikációja a...., Szerzői jogtulajdonos x és y]
Guidance [Útmutató]: Often, the journal uses the policies of only one of the copublishers (see 'Primary Copublisher'). Where the situation is unclear, we try to display the more liberal policy. Firstly we select by RoMEO colour in the order Green, Blue, Yellow, and White. If necessary, we then use a weighted algorithm that tries to identify the policy that permits archiving of the most recent version of an article.
[A folyóirat gyakran az egyik társkiadó politikáját használja (lásd 'Elsődleges társkiadó') Ahol nem tisztázottak a körülmények, ott a legliberálisabb politikákat próbáljuk feltüntetni. Először is RoMEO színek szerint válogatunk Zöld, Kék, Sárga és Fehér színek sorrendjében. Ha szükséges súlyozást használunk ami megpróbálja megtalálni azt a politikát, ami engedélyezi a cikk legfrissebb változatának archiválását.]

Primary Copublisher [Elsődleges társkiadó]

Definition [Definició]: The publisher whose policies apply to a journal that is published jointly by two or more publishers. This distinguishes the publisher from the other party/parties, who are designated 'Copublishers
[Az a kiadó, amelynek a politikája vonatkozik egy olyan folyóiratra, amit kettő vagy több kiadó közösen ad ki. Ez különbözteti meg a kiadót a többi érdekelttől, akik választott Társkiadók.]
Case/E.g. [eset/pl.]: e.Journal of Portuguese History is copublished by the Brown University, Department of Portuguese and Brazilian Studies, and the Universidade do Porto. Of these, Brown University is the primary copublisher. Publishing house declarations: 'Co-published by...', 'Published jointly by...', with additional indication of precedence - e.g. the contact details on all relevant web pages refer to publisher x, but not y.
[e.Journal of Portuguese History közösen publikálja a Brown University, a Portugál és Brazil Tanulmányok Tanszéke és az Universidade do Porto. Ezek közül, Brown University az elsődleges társkiadó. Kiadói nyilatkozatok:Társkiadó..., Közös publikáció..az elsőbbségi jogok további feltüntetésével - pl. az idetartozó weboldalakon az elérhetőségi információk x kiadóra vonatkoznak és nem y kiadóra]
Guidance [Útmutató]: Precedence may be indicated by a copyright declaration that only refers to publisher x, although in such cases 'Copyright Holder' would be used instead of 'Primary Copublisher'.
[Not translated]

Sub-Imprint [al-impresszum] (Subdivision [Alegység], Department [Osztály])

Definition [Definició]: Subsidiary of any of the categories higher in the list
[A fenti lista bármelyik kategórijánának mellékletei]
Case/E.g. [eset/pl.]: Routledge, which is an imprint of Taylor and Francis, which in turn is an imprint of Informa
[Routledge, a Taylor & Francis kiadója, ami pedig az Informa kiadója.]

Independent Journal [Független folyóirat]

Definition [Definició]: An organisation whose sole purpose is to publish its journal
[Egy szervezet, amelynek egyetlen célja a folyóiratának publikálása]
Case/E.g. [eset/pl.]: 'Journal of Insect Science'
Guidance [Útmutató]: The journal may be hosted at an educational institution, but remain independent of the institution's management structures.
[A folyóiratot lehet, hogy egy oktatási intézmény adja ki, de az intézmény vezetési struktúrájától független marad.]

Copyright Holder [Szerzői jog tulajdonos]

Definition [Definició]: Publisher(s) declared as copyright holder(s)
[A kiadó(k) szerzői jogtulajdonos(ok) is egyben]
Case/E.g. [eset/pl.]: Explicit statements - 'Copyright [year] [Name]', 'Owned by...'
[Egyértelmű kifejezések - 'szerzői jog [év] [Név]', 'Kinek tulajdona...']
Guidance [Útmutató]: The policies of the copyright holder take priority over the policies of any other organisations involved in the publication of a journal. Where there are two or more copyright holders, we try to display the more liberal policy. Firstly we select by RoMEO colour in the order Green, Blue, Yellow, and White. If necessary, we then use a weighted algorithm that tries to identify the policy that permits archiving of the most recent version of an article.
[A szerzői jogok tulajdonosának irányelvei elsőbbrendűek, mint bármilyen más a folyóirat kiadásában részvevő szervezet politikája. Ahol egynél több szerzői jogtulajdonos van, ott a legliberálisabb politikákat próbáljuk feltüntetni. Először is RoMEO színek szerint válogatunk Zöld, Kék, Sárga és Fehér színek sorrendjében. Ha szükséges súlyozást használunk ami megpróbálja megtalálni azt a politikát, ami engedélyezi a cikk legfrissebb változatának archiválását.]

This work is licensed under CC BY-NC-ND. About using our content Privacy • Give Feedback • Elérhetõségek